Tweede machtiging terzijde gelegd

Trefwoorden: hulp, privacy

In een eerder klachtonderzoek over een machtiging voor de heer X (verder X genoemd), heeft de ombudsman aangegeven dat de man nog steeds gemachtigd kan worden door de heer X. Maar alleen als voor WIJ duidelijk is dat X dat ook echt wil. De man komt kort daarna op het spreekuur en meldt dat er een andere machtiging (2e) is. De ombudsman kent die machtiging niet en heeft die dus niet kunnen meenemen in het eerdere onderzoek. Ook beklaagt de man zich erover dat er te veel naar de vorm wordt gekeken en niet naar de inhoud. X heeft namelijk dringend hulp nodig, maar krijgt die tot op heden niet.
In haar reactie geeft WIJ aan dat zij de machtiging kent. Toen zij die ontving, had ze zo’n 10 dagen eerder met X gesproken. En die had uitdrukkelijk aangegeven geen machtiging te willen afgeven. Daardoor bleven er twijfels bij WIJ. Te meer omdat die in ingewikkeld Nederlands is opgesteld en X de Nederlandse taal niet beheerst. De vraag is daarmee gerechtvaardigd of X de machtiging wel begrijpt. Daar komt bij dat de in de machtiging genoemde huisarts en advocaat niet op de hoogte waren gesteld. Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat WIJ de 2e machtiging naast zich neer heeft gelegd, mede omdat een gesprek met de man en X sámen niet tot stand kwam. De man gaf in 2 verschillende e-mails aan daarvan af te zien.
De ombudsman kan volgen waarom WIJ de 2e machtiging terzijde heeft gelegd. Als X wil dat de man zijn zaken behartigt, dan zal X dat in persoon bij WIJ kenbaar moeten maken.
Qua inhoud herkent WIJ de zorgen over X. Om die reden heeft zij hem ondersteuning aangeboden. Het is echter aan X om deze ondersteuning te aanvaarden. Ter toelichting meldt WIJ dat zij handelt vanuit een vrijwillig kader. Dat betekent dat WIJ burgers niet kan dwingen om een aanvraag in te dienen of aan een onderzoek mee te werken. Voor de benodigde voorzieningen is er inmiddels een ondersteuningsplan opgesteld voor X. Dat kan hij nu ondertekenen. De man die zegt hem te vertegenwoordigen heeft echter in verschillende telefoongesprekken aangegeven dat X niet iets gaat ondertekenen waar hij het niet mee eens is. Ook niet onder protest.
Hoewel de ombudsman begrijpt dat het niet goed kan voelen om iets te ondertekenen wat niet klopt, is dit wel de wettelijke procedure. Zonder een ondertekend plan kan er geen besluit genomen worden. En zonder besluit is het niet mogelijk om in bezwaar en beroep te gaan. De ombudsman raadt daarom aan het plan wel ‘onder protest’ te ondertekenen. In deze procedure is voor de ombudsman verder geen rol weggelegd.