Onduidelijk waarom het zo lang duurt

Trefwoorden: BAG, bezwaarschriftbehandeling, informatieverstrekking, logiesfunctie

Een man beklaagt zich over het uitblijven van een beslissing op zijn bezwaarschrift dat hij bijna 7 maanden eerder heeft ingediend. Het bezwaarschrift richt zich tegen een afwijzend besluit van de gemeente. Bij de invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) kregen de percelen en gebouwen in het volkstuincomplex in de BAG als gebruiksdoel de omschrijving ‘overig’ waardoor de percelen geen officieel adres meer hadden en Post.nl de postcodes introk. De man had verzocht om teruggave van de adressen en postcodes van de recreatiewoningen in hun complex en dat heeft de gemeente geweigerd. Hij verwijst naar een e-mail van het Kadaster aan de gemeente waarin het Kadaster adviseert om de recreatiewoningen in de BAG een ‘logiesfunctie’ toe te wijzen.

Reden lange behandeltermijn
In haar reactie aan de ombudsman erkent de gemeente dat de afhandelingstermijn voor het bezwaarschrift is verstreken. Over de reden van de langere afhandelingsduur geeft de gemeente aan dat er onderzoek wordt gedaan. Bekeken wordt wat de eventuele gevolgen voor de gebruikers zijn als de recreatiewoningen in de BAG een ‘logiesfunctie’ krijgen.
De ombudsman stelt vast dat de termijn voor de behandeling van het bezwaarschrift is verstreken. De verklaring waarom de gemeente nog niet heeft beslist op het bezwaarschrift kan de ombudsman echter goed volgen. Als binnen de termijn beslist zou moeten worden op het bezwaarschrift zou die naar alle waarschijnlijkheid ongegrond verklaard worden. Nu het onderzoek tot een andere -voor de man positieve- uitkomst kan leiden, kan de ombudsman volgen dat de gemeente hierop wil wachten. Wel constateert die dat de gemeente heeft nagelaten om de man uit eigen beweging op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Dat is niet correct. Pas nadat de man zelf navraag deed naar de afhandeling van zijn bezwaarschrift kreeg hij informatie over de stand van zaken. De ombudsman adviseert de gemeente om de man uit eigen beweging op de hoogte te stellen van de verdere afhandeling van het bezwaarschrift en het onderzoek van de gemeente.

Nader onderzoek door gemeente
De ombudsman ziet dat het onderzoek vanuit de BAG-afdeling al enige tijd in beslag neemt. Ook is de kwestie voor de gemeente groter geworden dan de afdeling in eerste instantie zelf had ingeschat. Er schuiven steeds meer afdelingen aan en het is een project geworden. De ombudsman kan zich voorstellen dat de man zich afvraagt hoe dit kan en waarom het zo ingewikkeld is geworden. Daarover geeft de gemeente geen duidelijkheid. Althans, voor de man geeft de uitleg van de gemeente (‘met een groep mensen kijken naar de eventuele gevolgen’, ‘alle gevolgen in kaart brengen’, ‘een aantal scenario’s uitwerken’) geen inzicht. Nu de schriftelijke informatie niet voldoet en de man bij herhaling aan de gemeente heeft gevraagd om een gesprek, geeft de ombudsman de gemeente in overweging om de man uit te nodigen voor een gesprek om in elk geval uit te leggen wat de gemeente precies aan het doen is en waarom.