Groen voor parkeerplaatsen

Trefwoorden: parkeren, participatie, woonomgeving

Een vrouw meldt dat de gemeente in haar buurt een project Groen is gestart. Daardoor worden er verkeersplateaus in haar straat geplaatst. Onnodig, want er zijn al verkeersdrempels. En er verdwijnen daardoor parkeerplaatsen. Gelet op de parkeerdrukte in de straat kunnen deze parkeerplekken niet gemist worden. De vrouw heeft haar zienswijze over het plan kenbaar gemaakt, maar heeft daar niets op terug gehoord. Wel krijgt ze te horen dat de bewoners veelvuldig is gevraagd om input, maar de vrouw heeft maar 2x een uitnodiging ontvangen om een bijdrage te leveren (enquête in de zomer van 2021 en een inloopbijeenkomst in mei 2022).

Participatie
De ombudsman stelt een onderzoek in. Daaruit komt naar voren dat de gemeente bewoners via verschillende nieuwsbrieven op de hoogte heeft gesteld. Ook zijn bewoners uitgenodigd om mee te denken dan wel te reageren op de schetsen (oktober 2020), op de eerste versie van ontwerpen (juli 2021) en op het definitieve ontwerp tijdens de inloopavond in mei 2022. In de nieuwsbrief van augustus 2022 berichtte de gemeente de bewoners over informatiebordjes in de wijk en in de nieuwsbrief van december 2022 over de start van de werkzaamheden. De ombudsman ziet dat er sprake is van een lang participatieproces en dat de gemeente veel heeft gedaan om haar bewoners te betrekken bij het project Groen.
In de straat van de vrouw hebben echter geen informatiebordjes gestaan en ook zegt de vrouw dat ze niet alle nieuwsbrieven heeft ontvangen. Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat het adres van de vrouw wel op de bezorglijst staat. Wat er met de bezorging is misgegaan, is niet meer te achterhalen.

Verdwijnen parkeerplaatsen
Verder constateert de ombudsman dat de vrouw pas in mei 2022 tijdens de inloopavond voor het eerst hoorde dat er parkeerplaatsen voor haar woning zouden verdwijnen. De ombudsman heeft onderzocht of de gemeente in de eerdere nieuwsbrieven heeft aangekondigd dat deze parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Dat blijkt niet het geval. Ook in de bijlagen bij de nieuwsbrieven (de schetsen van het najaar 2020 en de eerste versie van de ontwerpen) blijkt niet dat er bestaande parkeerplekken zouden verdwijnen. De zorg van de vrouw over het parkeren en het tekort aan parkeerplekken in de wijk is echter in de eerdere fase wel door andere bewoners kenbaar gemaakt. Het is daarom als aandachtspunt besproken met de ambassadeurs in de wijk, maar die zijn volgens de gemeente geen vertegenwoordigers van alle bewoners. De ombudsman constateert dan ook dat de gemeente de andere bewoners op dit punt onvoldoende heeft meegenomen. Ook tijdens de presentatie van het definitieve ontwerp in mei 2022. Op dit punt heeft de gemeente niet correct gehandeld.

Zienswijze
De vrouw heeft in mei 2022 direct en uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het weghalen van de bewuste parkeerplekken. De opmerking dat de gemeente liever eerder dan in februari 2023 op de hoogte was geweest van de bezwaren, kan de ombudsman dan ook niet volgen. Al in 2020 hebben verschillende bewoners hun zorgen kenbaar gemaakt over het tekort aan parkeerplaatsen. In de notitie ‘opbrengsten participatietraject’ is uitdrukkelijk als aandachtspunt opgenomen dat het groen niet ten koste mag gaan van het parkeren. Gelet hierop vindt de ombudsman dat de bewoners tijdig hun zorgen en bezwaren hebben kenbaar gemaakt. Dat die binnen het bouwteam van de gemeente niet bekend waren, is opmerkelijk en geeft geen blijk van een goede organisatie. De ombudsman ziet dat de gemeente haar best heeft gedaan om de burger zoveel mogelijk te betrekken maar in dat kader is het ook van belang dat de informatie die wordt verzameld goed bij elkaar wordt gebracht.
Overigens is de gemeente deels wel aan de bezwaren van de vrouw tegemoet gekomen: toch geen groenstrook langs de parkeerplaatsen voor haar woning en de hoekjes trottoir blijven toch parkeerplaatsen.