Overvallen door basis jeugdzorg

23.6.004 Stichting WIJ

Trefwoorden: informatieverstrekking, jeugdzorg

Een moeder beklaagt zich erover dat de ondersteuning van haar zoons door de huidige zorgverleners zal worden afgebouwd. Bij de bespreking eind januari 2023 over de verlenging van de indicaties voor haar zoons krijgt moeder te horen dat volgens WIJ de ondersteuning onder de basis jeugdhulp valt en dat WIJ zelf die hulp zal bieden. WIJ heeft op dat moment nog niet de benodigde expertise in huis maar verwacht dat dit in de loop van het jaar het geval zal zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt de ondersteuning door de huidige zorgverleners verlengd. Naast het feit dat de beide jongens vertrouwd zijn met en tevreden over de huidige zorgverleners, maakt moeder zich zorgen over de continuïteit van de zorg. De ondersteuning van haar zoons is geen basiszorg maar specialistisch van aard vanwege de complexe problematiek.

Basis jeugdhulp

In het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat de gemeente heeft besloten om bepaalde ondersteuning die door gecontracteerde jeugdhulpaanbieders wordt gedaan zelf te doen. Het gaat om zogenaamde basis jeugdhulp en die taak is vanaf 1 januari 2023 bij WIJ neergelegd. Het betreft een algemene voorziening die voorliggend is aan een individuele voorziening. De algemene voorziening moet volgens de gemeente wel passende ondersteuning kunnen bieden.
Dat de gemeente de basis jeugdhulp zelf wil uitvoeren en deze taak heeft neergelegd bij WIJ Groningen staat niet ter beoordeling van de ombudsman.

WIJ benadrukt tijdens het onderzoek van de ombudsman dat de huidige indicaties voor beide jongens in principe niet worden verlengd omdat er passende ondersteuning vanuit basis jeugdhulp kan worden ingezet. In dat kader wil WIJ een passende hulpverlener vanuit basis jeugdhulp met de huidige gezinsbegeleiders laten meelopen zodat de komende maanden besteed kunnen worden aan een warme overdracht. Mocht in deze meeloopperiode blijken dat de basis jeugdhulp geen passend aanbod is, dan kunnen de ouders een verzoek tot maatwerkvoorziening doen en volgt er een formeel onderzoek.
Dat WIJ de overgang van de oude situatie naar de nieuwe situatie soepel wil laten verlopen, vindt de ombudsman op zichzelf dienstverlenend. WIJ vergeet daarbij echter dat moeder de basis jeugdhulp niet passend vindt vanwege de complexe problematiek van de jongens. Daarnaast vindt moeder het meelopen van een extra hulpverlener ook erg belastend voor beide zonen, zeker als achteraf blijkt dat de basis jeugdhulp niet passend is. Moeder heeft WIJ daarom herhaaldelijk gevraagd om een onderzoek naar een maatwerkvoorziening. Desondanks lijkt WIJ vast te blijven houden aan de basis jeugdhulp als voorliggende voorziening en het meelopen van een jeugdhulpverlener van WIJ met het gezin. En is het verzoek om onderzoek/maatwerkvoorzieningen niet opgepakt. Van luisteren naar de burger is naar het oordeel van de ombudsman dan ook geen sprake.

Hoe dan wel?

Tijdens het onderzoek van de ombudsman laat WIJ weten dat de ouders het meelopen van een jeugdhulpverlener altijd mogen weigeren. Het onderzoek van WIJ zal zich dan beperken tot het reguliere ‘keukentafelgesprek’. Op basis daarvan wordt een beschikking afgegeven waartegen de ouders bezwaar kunnen maken.

De ombudsman doet de aanbeveling aan WIJ om in dit specifieke geval het verzoek om (verlenging van de) maatwerkvoorzieningen voor de zonen van de vrouw in behandeling te nemen en hiervoor contact met de ouders op te nemen.