Overlast houdt aan

Trefwoorden: geluidsnormen, handhaven, overlast

Een man beklaagt zich over het uitblijven van adequate acties van de gemeente bij de overlast die hij ervaart door gebruik van de voetbalkooi achter zijn huis. In tegenstelling tot wat er in de gemeentelijke reactie staat is er volgens de man wel degelijk sprake van normoverschrijdende overlast waarop door de gemeente gehandhaafd kan worden. Los daarvan vindt de overlast ook in de late avond en ’s nachts plaats. Volgens de spelregels van de voetbalkooi mag die tussen 22.00 en 08.00 uur niet worden gebruikt. De man geeft 18 data van zomeravonden door waarop de bewuste kooi ook na 22.00 uur is gebruikt. Deze incidenten zijn gemeld bij de politie. Later doet de man melding aan de ombudsman van nieuwe overlastdata. Hij merkt op dat de politie al meerdere keren heeft aangegeven dat zij geen personeel heeft voor dit soort zaken en de man terugverwijst naar de gemeente. De gemeente komt echter niet.

Geen wettelijk kader om te toetsen

Als de ombudsman de kwestie voorlegt aan de gemeente laat die in haar reactie weten dat er geen aanleiding is om geluidsmetingen te doen. De reden is dat er geen wettelijk kader is om de uitkomsten van dergelijke metingen aan te kunnen toetsen. Er gelden geen geluidsnormen voor voetbalkooien. Bij haar reactie heeft de gemeente een meldschema gevoegd waarin wordt aangegeven dat de man zich bij ernstige normoverschrijdende overlast kan wenden tot de politie of het Meldpunt Overlast. Dat roept bij de ombudsman de vraag op wat de gemeente bedoelt met ‘ernstig normoverschrijdende overlast’ als de gemeente aangeeft dat een wettelijk kader ontbreekt.  Welke norm moet er worden overschreden?
De gemeente laat weten dat het moet gaan om geluid dat niet past bij een “normaal” gebruik van een dergelijke voorziening. De term “normoverschrijdend” in het meldschema heeft geen betrekking op wettelijke normen als aantal decibels of precieze tijdstippen, maar op gedrag van gebruikers van de voorziening. Duidelijke wettelijke grenzen ontbreken.
Het thans aanwezige bord met “huisregels” kan zorgen voor meer duidelijkheid daarover. Waarbij de gemeente de kanttekening plaatst dat deze huisregels geen keiharde norm vormen. Een handhaver (Stadstoezicht of politie) zal ter plaatse een inschatting kunnen maken of er sprake is van normoverschrijdend en hinder gevend gedrag, op basis van beroepsmatige deskundigheid.

Wat dan wel?

De Nationale ombudsman heeft al eens geoordeeld dat ook daar waar een gemeente geen wettelijke handhavingsbevoegdheid heeft zij wel een verantwoordelijkheid heeft om zich in te spannen voor het leefbaar maken en houden van een woonomgeving.
Mede tegen die achtergrond stelt de ombudsman vast dat de voetbalkooi door de gemeente in de openbare ruimte nabij de woning van de man is geplaatst. Het is een voorziening van de gemeente en ook in beheer van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de voetbalkooi, ook voor de zorg dat het gebruik van haar voorziening geen overlast geeft voor de omgeving. Bij klachten zou de gemeente dan ook moeten onderzoeken of de overlast niet dusdanig is dat maatregelen getroffen moeten worden. Hoewel de gemeente aangeeft dat de geluidsnormen niet van toepassing zijn op deze voetbalkooi, erkent de gemeente dat omwonenden van de voetbalkooi niet alle geluid hoeven te accepteren. Geluid dat niet past bij een ‘normaal’ gebruik van een voetbalkooi ziet de gemeente als normoverschrijdend. De vraag is echter wat normaal gebruik is. In dat geval kunnen de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit (of er nu wel of niet sprake is van een inrichting) een handvat zijn. En overschrijding van deze normen zou dan kunnen duiden op ‘niet normaal’ gebruik. En omdat de gemeente er niet alleen is voor de gebruikers van voorzieningen zoals een voetbalkooi, maar ook voor de omwonenden, doet de ombudsman de aanbeveling aan de gemeente om bij gebruik van de voetbalkooi een aantal keren te gaan meten.

Nachtelijk gebruik van de voetbalkooi

De man heeft het gebruik van de voetbalkooi ná 22.00 uur meermaals gemeld bij de politie. Die wijst echter naar de gemeente voor een oplossing. De gemeente verwijst tijdens het onderzoek van de ombudsman naar het meldschema, dat wil zeggen: weer terug naar de politie. Dat vindt de ombudsman niet behoorlijk. Bovendien gaat de gemeente naar het oordeel van de ombudsman ten onrechte voorbij aan de lijst met data waarvan de man aangaf dat de voetbalkooi in juni en juli zeer geregeld ná 22.00 uur werd gebruikt. De gemeente had direct bij aanvang van het klachtonderzoek in de zomerperiode kunnen besluiten om na 22.00 uur te controleren op het gebruik in de late avond en nacht. De ombudsman doet daarom de aanbeveling aan de gemeente om onderzoek te doen als de man weer overtredingen meldt en bij vaststelling daarvan maatregelen te treffen dat die niet meer plaatsvinden.