Overlast niet goed in kaart

22.1.025 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: informatieverstrekking, meldingen, overlast, registratie

Een man en vrouw ervaren al jaren overlast vanuit de fietscrossbaan en de hangplek in het park dat achter hun woning ligt. Ze hebben meldingen gedaan van de overlast, maar er wordt niets aan gedaan. De gemeente heeft meermaals laten weten dat ze geen overlastmeldingen heeft ontvangen en daarom beklaagt het stel zich over de gebrekkige registratie van de meldingen. Het oorspronkelijke fietscrossbaantje voor de kinderen in de buurt is inmiddels uitgegroeid tot een professionele fietscrossbaan met wedstrijden, demo’s en lessen. Ze willen daarom graag een evaluatie of de locatie wel geschikt is hiervoor.

Onderzoek ombudsman
De ombudsman stelt een onderzoek in en gaat ook ter plaatse kijken. Zij stelt vast dat er een fietscrossbaan is met steile heuveltjes en vlak daarnaast is er een jongerenontmoetingsplek met stalen containers. Voor deze containers is een vergunning verleend door de gemeente.
De beantwoording van de vraag of de activiteiten wel of niet illegaal zijn, is niet aan de ombudsman, maar aan de rechter. Als betrokkenen willen, kunnen zij een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Als dat wordt afgewezen is bezwaar en beroep mogelijk.
Verder wordt duidelijk dat de gemeente in afwachting is van een plan van de initiatiefnemers van de fietscrossbaan over de verdere ontwikkeling van deze baan. De gemeente heeft de initiatiefnemers gevraagd om in hun plan de bewoners(participatie) te betrekken. De gemeente stelt verder dat zij tot dat moment van andere omwonenden geen klachten heeft gekregen over de fietscrossbaan. Wel zijn er incidenteel meldingen binnengekomen over de jongerenontmoetingsplek.

Registratie van meldingen
Uit de informatie die de ombudsman van verschillende organisaties krijgt (politie, WIJ, Meldpunt Overlast en Zorg, Stadstoezicht), blijkt dat ieder een eigen registratie heeft van overlastmeldingen en eventuele acties. Dit roept de vraag op in hoeverre de aanpak op elkaar wordt afgestemd en er wordt samengewerkt. Ook in eerdere onderzoeken  is het de ombudsman gebleken dat registraties van meldingen verschillen. Op dit punt doet de ombudsman de gemeente dan ook de aanbeveling om tot één registratiesysteem van meldingen te komen, in elk geval binnen de gemeente en WIJ.
In lijn met het advies van de gemeente raadt de ombudsman aan om op het moment dat het stel of hun buurtgenoten overlast ervaren dat te melden bij de politie. Ook al is dat voor hun gevoel een herhaling van zetten en willen zij de organisaties niet te veel belasten. Het melden is niet alleen van belang om gelijk actie te ondernemen maar ook voor dossieropbouw. Op basis van het aantal meldingen in de afgelopen jaren komt namelijk nog niet het beeld naar voren dat er sprake is van structurele overlast.

De man en de vrouw wijzen erop dat ze in 2019 ook namens omwonenden een brief met een handtekeningenlijst hebben gestuurd over de overlast. Ze vinden het daarom niet terecht dat de gemeente ervan uitgaat dat alleen zij overlast ervaren. De gemeente geeft uitleg waarom zij de handtekeningenlijst niet in beeld had. Dat de gemeente vervolgens die handtekeningenlijst ook niet heeft opgevraagd (stond duidelijk genoemd als bijlage 1 bij de brief) vindt de ombudsman niet correct. Gelukkig geeft de gemeente tijdens dit onderzoek aan dat zij met deze bewoners in gesprek wil gaan.
Acties door de gemeente
De gemeente laat weten dat ze naar aanleiding van de brieven van de man en de vrouw met hen heeft gesproken. Ook zijn de meldingen extra aandachtig gemonitord. De gebiedssecretaris heeft meermaals tussendoor gevraagd of er nog meldingen waren. Verder heeft de gemeente een huis-aan-huis onderzoek gedaan en voorgesteld om een bijeenkomst met bewoners te organiseren. De ombudsman stelt vast dat er verschillende acties zijn ondernomen, maar dat de gemeente de gestelde overlast onvoldoende heeft kunnen constateren. Gelet ook op de meldingen lijkt er sprake van incidentele overlast van de jongerenontmoetingsplek. Dit beeld komt overeen met het aantal overlastmeldingen dat de politie en de gemeente hebben ontvangen. Op basis hiervan stelt de ombudsman vast dat de gemeente de klachten serieus heeft genomen. Dat de acties van de gemeente niet hebben geleid tot verplaatsing van de fietscrossbaan en de jongerenontmoetingsplek doet daaraan niet af.

Evaluatie
Op basis van de verkregen informatie lijkt er vooralsnog geen aanleiding voor een evaluatie of de locatie geschikt is. De activiteiten in hun huidige vorm zijn door de gemeente toegestaan en er zijn geen dan wel incidenteel meldingen van overlast ontvangen. Wel is het de vraag of de locatie geschikt is voor de nieuwe plannen. Dat oordeel van de gemeente is afhankelijk van de definitieve plannen van de initiatiefnemers.