Inzicht in berekening ontbrak

22.7.006 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: kwijtschelding, motivering

Een vrouw beklaagt zich over de informatievoorziening door het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Ze heeft nergens kunnen lezen hoeveel vermogen ze maximaal mag hebben om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Blijkbaar is het geringe bedrag dat ze op haar betaal- en spaarrekeningen bij elkaar opgeteld heeft (totaal 3100 euro) te veel, hoewel het in haar ogen niet veel is om als buffertje achter de hand te hebben. Uit de berekening van het NBK naar aanleiding van haar beroep ziet ze dat ze maximaal 1476 euro mocht hebben. Maar hoe het NBK tot die conclusie komt is haar niet duidelijk en daarom benadert ze de ombudsman.
De ombudsman vraagt bij het NBK om uitleg over de berekening. Uit de uitleg volgt dat er wordt uitgegaan van het normbedrag van de Participatiewet (bijstandsuitkering). Daarbij wordt opgeteld het verschil tussen de kale huur en de normhuur. Ook wordt daarbij opgeteld de zorgpremie minus de normpremie. In een schema ziet het er als volgt uit:

Normbedrag uitkering (Participatiewet) X
Rekenhuur (= kale huur) A
Normhuur B
Verschil A – B = C
Zorgpremie D
Normpremie E
Verschil  D – E = F
Totaal toegestaan vermogen X + C + F

De meegestuurde berekening geeft naar het oordeel van de ombudsman alsnog voldoende inzicht in de berekening van het toegestaan vermogen.
Deze informatie ontbrak helaas bij het besluit op het beroepschrift. De motivering van het besluit was op dat punt dan ook gebrekkig. De ombudsman doet het NBK de aanbeveling om in vervolg bij besluiten op beroepschriften de berekening toe te voegen. Deze aanbeveling neemt het NBK over en ook is de informatie op de website naar aanleiding hiervan aangepast. Tenslotte, als er energietoeslag is uitbetaald en/of een vergoeding voor meerkosten vanwege een chronische ziekte, dan houdt het NBK daar rekening mee.