Duidelijkheid komt laat

22.1.040 Stadsbeheer

Trefwoorden: afval, informatieverstrekking

Een man klaagt er namens een stichting over dat de gemeente geen duidelijkheid geeft over wat de nieuwe regels voor het aanbieden van grofvuil bij de afvalbrengstations voor de stichting betekenen. Met de gemeente was er eerder een afspraak gemaakt dat de stichting 2x per maand gratis afval mag komen storten. Daarnaast bleek meerdere keren dat medewerkers aan de poort niet op de hoogte zijn van deze uitzondering die geldt voor de stichting.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente het beleid voor de wijze van storten en brengen van grofvuil, ingaande 1 juli 2022, heeft gewijzigd. Beleid dat door de gemeente is vastgesteld mag door een ombudsman niet inhoudelijk getoetst worden.
De man heeft na ontvangst van een flyer aan de poort van het afvalbrengstation, vanaf juni 2022 meerdere malen contact gezocht met de gemeente om duidelijkheid te krijgen over de nieuwe regels. Dit blijkt uit de meldingen die hij heeft ingediend. Twee wijzigingen in het beleid zijn voor de stichting van belang, namelijk over de vervoermiddelen waarmee afval wordt aangeleverd en het laten vervallen van vrijstellingen/ontheffingen voor stichtingen.
De ombudsman leidt uit de correspondentie van de man met de gemeente af dat deze 2 onderwerpen door elkaar heen hebben gelopen. De gemeente is in eerste instantie vooral ingegaan op de uitzonderingspositie voor stichtingen terwijl de informatiebehoefte van de man expliciet betrekking had op de eisen aan de vervoermiddelen. Van goed luisteren naar de burger was naar het oordeel van de ombudsman dan ook geen sprake. De man kreeg verder te horen dat de nieuwe situatie voor stichtingen met een uitzondering pas in oktober bekend zou worden. Tot de tijd mocht de stichting van de gemeente 2x per maand gratis blijven storten. Op 19 oktober geeft de gemeente aan wat de regels zijn tot 1 april 2023. De vrijstelling/ontheffing voor stichtingen komt per 1 januari 2023 te vervallen, maar dat wordt pas vanaf 1 april 2023 gehandhaafd. Op deze manier hebben organisaties, die al een uitzonderingspositie hebben, de tijd om in te spelen op deze verandering vanwege de mogelijke financiële en organisatorische consequenties. De stichting van de man mag in die periode nog steeds 2x per maand gratis storten en er wordt geen onderscheid gemaakt in de manier van aanleveren. Wel moet het voertuig over de weegbrug, maar dat is alleen ter registratie van het gewicht. De ombudsman constateert dat op dat moment de gewenste duidelijkheid is gegeven.

Duidelijk wordt ook dat medewerkers van de stichting in de periode van augustus tot november enkele keren aan de poort zijn geweigerd omdat de medewerkers onvoldoende op de hoogte waren van de uitzondering voor de stichting. De ombudsman vindt een excuus aan de stichting op zijn plaats evenals- zo nodig – restitutie van de kosten op die dagen.
Over de situatie ná 1 april 2023 laat de gemeente weten dat zij gesprekken voert met meerdere organisaties over wijzigingen in het beleid en de regelgeving rondom de afvalbrengstations. Op basis van de resultaten hoopt de gemeente criteria op te kunnen stellen voor organisaties met een maatschappelijk nut. De stichting van de man is ook voor een dergelijk gesprek uitgenodigd. De uitkomst daarvan moet worden afgewacht.