U bent hier

Ouders laat geïnformeerd

Een jongere krijgt op grond van de verlengde Jeugdwet dagelijks intensieve begeleiding van een zorgaanbieder. In februari 2019 loopt de indicatie hiervoor af. De ouders van deze jongere beklagen zich over de gang van zaken rondom de verlenging van deze indicatie.

In augustus 2018 meldt de zorgaanbieder zich bij WIJ Groningen om deze indicatie te verlengen. WIJ kijkt, in samenspraak met de afdeling Beschermd Wonen (BW) of de hulp voor de jongere niet vanuit de regeling beschermd wonen kan worden verstrekt. Nadat er op 5 september 2018 een gesprek is ingepland, heeft WIJ aan de zorgaanbieder gevraagd om een begeleidingsplan en budgetplan te sturen. Die kunnen dan worden meegenomen in het overleg met BW. Omdat die plannen er op 5 september niet zijn, wordt de afspraak uitgesteld. Na verschillende malen te hebben herinnerd, ontvangt WIJ op 22 oktober het meest recente begeleidingsplan. Het budgetplan is er niet bij en op 25 oktober vraagt WIJ nogmaals aan de zorgaanbieder om uitleg over het aantal uren en het tarief. In november hebben WIJ en BW overleg en is besloten dat de zorg voor de zoon vanuit de verlengde Jeugdwet over zal gaan naar de regeling beschermd wonen. BW neemt vanaf dat moment de behandeling over en zal met de zorgaanbieder contact opnemen voor de nadere informatie (uitleg uren en tarief) die nog niet was ontvangen.

De ombudsman constateert dat WIJ van augustus tot november 2018 inhoudelijk bij deze zaak betrokken is geweest en het in die periode voornamelijk wachten was op nadere informatie van de zorgaanbieder. Van een weinig voortvarende behandeling door WIJ kan dan ook niet gesproken worden.

Pas enkele dagen voor afloop van de indicatie krijgen de ouders te horen van de overgang naar de regeling beschermd wonen. Als de indicatietermijn kort daarna daadwerkelijk verloopt, is er nog geen nieuwe indicatie. Omdat hulp voor de zoon nog steeds noodzakelijk is, zet de zorgaanbieder de dagelijkse intensieve begeleiding voort.

De ombudsman constateert dat de ouders meerdere keren aan zowel WIJ als BW hebben gevraagd waarom hun zoon uit de verlengde Jeugdwet is gehaald en is ondergebracht bij de regeling beschermd wonen. Tijdens het klachtenonderzoek leggen WIJ en BW uit dat hulp vanuit de verlengde Jeugdwet tot 23 jaar alleen mag worden toegekend als er geen passende hulp vanuit een voorliggende voorziening, zoals de regeling beschermd wonen geboden kan worden. Dat moest eerst worden uitgezocht.

De ombudsman kan deze uitleg volgen, maar vindt wel dat de uitleg gegeven had moeten worden toen de ouders daarnaar vroegen. Nu dit niet is gebeurd, handelden WIJ en BW op dit punt niet correct. Verder stelt de ombudsman vast dat er ruim 2 maanden na de melding, in november 2018, een einde lijkt te zijn gekomen aan de oriënterende fase van WIJ en BW. Op dat moment neemt BW de behandeling van WIJ namelijk over. De ouders en de zorgaanbieder hadden toen daarover geïnformeerd moeten worden. Zeker omdat de contacten vanaf dat moment via BW gingen en omdat er een andere aanvraag gedaan moest worden.

WIJ en BW hebben laten weten het zeer vervelend te vinden hoe het proces is verlopen en hiervoor excuses aangeboden. Ze nemen deze ervaringen mee om hun processen beter in te richten, vooral in de regie op een complexe aanvraag en in de communicatie naar betrokkenen.