U bent hier

Onderzoeken Publieke Dienstverlening

Naturalisatie; een lastig verhaal 19.1.056

Trefwoorden: naturalisatie, inburgering, informatieverstrekking

Een man meldt zich bij de ombudsman. Hij vertelt dat zijn 68-jarige moeder eind 2017 een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft gekregen. Zij wil graag naturaliseren (Nederlander worden), maar krijgt maar niet duidelijk wat hiervoor nodig is. Zij wordt voor haar gevoel van het kastje naar de muur gestuurd. De man heeft hierover met een medewerkster van de afdeling Burgerzaken gesproken en zij gaf aan dat zijn moeder óf een ontheffing van DUO óf een beschikking van de gemeente nodig heeft om te voldoen aan de voorwaarden voor naturalisatie. DUO verwijst naar de gemeente maar de gemeente wil niet meewerken. Het is de man niet duidelijk waarom en daarom stapt hij naar de ombudsman.
De ombudsman stelt vast dat mensen moeten inburgeren om voor naturalisatie in aanmerking te komen. Dat betekent dat de moeder een inburgeringsdiploma moet halen. Bij naturalisatie is er géén vrijstelling van deze plicht voor mensen van 65 jaar en ouder. Alleen wanneer iemand blijvende lichamelijke problemen of ernstige geestelijke beperkingen heeft, kan mogelijk ontheffing worden verleend. Of er sprake is van een dergelijke belemmering mag alleen door Argonaut beoordeeld worden. Argonaut is namelijk door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als medisch adviseur voor deze zaken. Dit heeft de gemeente aan de man uitgelegd. De man snapt het niet, want zijn moeder heeft een keuringsrapport van een GGD-arts. Daarin staat dat zij op medische gronden niet in staat wordt geacht om binnen vijf jaar een inburgeringsdiploma te halen. De ombudsman legt uit dat zij met dit GGD-rapport dus niet de ontheffing kan krijgen die nodig is voor de naturalisatie. Dat moet toch echt een medisch rapport van Argonaut zijn. Dat dit verwarrend is kan de ombudsman zich echter goed voorstellen. Een andere mogelijkheid is dat de moeder op niet-medische gronden ontheffing krijgt. Daarvoor moet zij aantonen dat zij zich heeft ingespannen om het inburgeringsexamen te halen en dat dit niet is gelukt. Hiervoor is een ontheffing van DUO nodig. Hoewel het om ingewikkelde materie gaat, heeft de ombudsman op basis van het voorgaande niet kunnen concluderen dat de man onjuist is voorgelicht door de gemeente. Zonder de juiste documenten wordt de aanvraag afgewezen en dan is de man € 655,- kwijt en dat wilde de gemeente voorkomen.