Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken SSC

Schadevergoedingsverzoek alleen procesmatig beoordeeld 19.1.005 Verzekeringen

Trefwoorden: aansprakelijkheid, schadevergoeding

Een moeder stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade die haar zoon heeft doordat hij met zijn scooter onderuit is gegaan op de hoek Helperzoom/Helperbrink. Zij stelt dat het wegdek spiegelglad was, terwijl het niet regende of vroor. De gemeente stuurt de aansprakelijkstelling door naar de aannemerscombinatie die het wegbeheer doet tijdens de aanleg van een tunnel onder het spoor. De vrouw is bang in een strijd tussen de gemeente en de aannemerscombinatie terecht te komen en vindt dat de gemeente de aansprakelijkstelling zelf moet behandelen. De aannemerscombinatie bevestigt echter verantwoordelijk te zijn voor dit gedeelte van de weg, maar zegt niet aansprakelijk te zijn voor de schade en legt ook uit waarom. De vrouw is het niet met de afwijzing eens en legt de kwestie vervolgens voor aan de ombudsman. De ombudsman meldt de vrouw dat zij niet bevoegd is schadevergoedingszaken inhoudelijk te beoordelen. Daarvoor moet de vrouw naar de burgerlijke rechter. De ombudsman bekijkt wel de procesmatige kant van de zaak. Zij komt tot de conclusie dat de doorzending van de gemeente correct was, nu de aannemerscombinatie de verantwoordelijkheid niet heeft betwist en het schadevergoedingsverzoek van de vrouw in behandeling heeft genomen. Verder constateert zij dat de aannemerscombinatie de vrouw binnen een maand een gemotiveerd afwijzingsbesluit heeft gestuurd. Dit maakt dat er voor de ombudsman geen rol is weggelegd.

Adres onbekend 19.1.007

Trefwoorden: informatieverstrekking, BAG

Een man heeft in 2007 een zomerhuisje gekocht op een volkstuincomplex. In 2018 hoort de man over de mogelijkheid van inschrijving op dit adres. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente, krijgt hij tot zijn verbazing te horen dat het adres niet bestaat en zelfs nooit heeft bestaan. Dat is volgens de man niet juist en hij laat verschillende brieven van de gemeente zien die gericht zijn aan het betreffende adres. Het adres heeft dus wel degelijk bestaan, maar blijkbaar heeft de gemeente dat op enig moment ingetrokken. De man beklaagt zich erover dat hij hiervan niet op de hoogte is gesteld. Ook krijgt hij geen antwoord op de vraag waarom en wanneer dit is gebeurd. Hij wil zijn officiële adres met huisnummer en postcode terug. Het niet hebben van een officieel adres heeft volgens de man namelijk gevolgen voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten. De man stapt naar de ombudsman. Tijdens haar onderzoek blijkt het volgende. De adressen op het complex zijn nooit officiële adressen geweest. De nummering die aan de verschillende objecten is toegekend, diende als locatieaanduiding. Dat is in het verenigingsverband van het volkstuinencomplex bepaald. De gemeente heeft hierin geen rol gespeeld. Door het tijdsverloop is voor de ombudsman niet te achterhalen hoe dit is verlopen. Gezien de correspondentie van de gemeente kan de ombudsman zich wel voorstellen dat de man uitging van een officieel adres. De gemeente erkent dat in het verleden brieven zijn gestuurd naar niet officiële adressen op het complex. Dat gebeurde omdat er destijds mensen woonden die nergens anders hun hoofdverblijf hadden. Met deze uitleg geeft de gemeente naar het oordeel van de ombudsman voldoende inzicht waarom er destijds toch brieven naar het niet officiële adres zijn gestuurd.
Tijdens een handhavingsproject van de gemeente hebben alleen de objecten met een persoonsgebonden woonbeschikking een huisnummer in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gekregen. Zodra deze woonbeschikking komt te vervallen, zal volgens de gemeente ook het huisnummer in de BAG vervallen. De man heeft geen persoonsgebonden woonbeschikking. Omdat er in zijn geval sprake is van een ‘tuinhuis’ wordt daaraan geen huisnummer toegekend. Door een beleidswijziging in maart 2019 kan hij dat echter wel aanvragen, zo blijkt uit nieuwe informatie van de gemeente. Mocht de gemeente zijn aanvraag onverhoopt afwijzen, dan kan hij daartegen bezwaar en beroep aantekenen. Met een huisnummer heeft de man nog geen postcode. Het toewijzen van een postcode is ook geen bevoegdheid van de gemeente, maar van Post.nl. Die kent alleen postcodes toe aan verblijfsobject met een specifiek gebruiksdoeleind zoals een woonfunctie. Het tuinhuis van de man valt onder “overige” gebruiksfuncties. Aan dergelijke verblijfsobjecten wordt geen postcode toegekend. Ten slotte blijkt voor het uitrukken van hulpdiensten een formeel adres geen vereiste te zijn. Uit een bericht van de politie blijkt dat het afhankelijk is van de melding en prioriteit of er een hulpdienst komt, niet of er sprake is van een officieel adres.

Juiste tijd, verkeerde plaats 19.1.009

Trefwoorden: hoorzitting, vergoeding kosten

Door een fout in een uitnodiging voor een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften is een vrouw, samen met een collega, tevergeefs op een verkeerde locatie van de gemeente verschenen. De gemeente biedt de vrouw nog dezelfde dag excuses aan voor de gemaakte fout. De vrouw dient een klacht in en verzoekt de gemeente de door haar gemaakte onkosten te vergoeden. Pas na het verzenden van meerdere herinneringen ontvangt de vrouw na bijna vijf maanden een reactie van de gemeente. De gemeente biedt aan een deel van haar onkosten te vergoeden. De vrouw gaat hier niet mee akkoord en verzoekt de gemeente alsnog de volledige kosten te vergoeden. Hierop komt, zelfs na zeven herinneringsmails, geen reactie van de gemeente. De vrouw meldt zich daarom bij de ombudsman. De ombudsman stelt een onderzoek in en constateert dat de vrouw heel erg lang heeft moeten wachten op een inhoudelijke reactie van de gemeente op haar klacht. De gemeente had sneller moeten reageren. De gemeente erkent dat er sprake is geweest van een ongebruikelijk lange afhandelingstermijn en biedt hiervoor haar excuses aan. Dat is netjes. Daarnaast zegt de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman uiteindelijk toe de volledige onkosten van de vrouw te zullen vergoeden. Dit vanwege het feit dat zij verzuimd heeft tijdig op de klacht en het verzoek van de vrouw om schadevergoeding te reageren. De ombudsman vindt het een mooi gebaar van de gemeente.

Persoonsgegevens gedeeld 19.1.032

Trefwoorden: privacy, bezwaarschrift

Een vrouw dient, mede namens enige buurtbewoners, een pro forma bezwaarschrift in tegen een door de gemeente verleende omgevingsvergunning. De gemeente stuurt de vrouw een ontvangstbevestiging. In deze brief vermeldt de gemeente dat zij een kopie van het bezwaarschrift, ter informatie, naar de vergunninghouder heeft gestuurd. Daarbij geeft de gemeente aan de persoonlijke gegevens van de vrouw onleesbaar te hebben gemaakt, met uitzondering van haar naam en adres. De vrouw vindt het erg vervelend en voorbarig dat de vergunninghouder nu al beschikt over haar gegevens. Volgens haar was er slechts sprake van een pro forma bezwaar, alleen ingediend om de termijn veilig te stellen. Over het verstrekken van de persoonsgegevens aan de vergunninghouder heeft de vrouw zich beklaagd bij de gemeente. Omdat zij niet tevreden is met de reactie die zij hierop krijgt, meldt zij zich bij de ombudsman. Deze stelt een onderzoek in en schakelt hierbij ook een deskundige in die advies uitbrengt. De ombudsman stelt, op basis hiervan, dat de wet bepaalt dat iemand die bezwaar indient zijn naam- en adresgegevens moet vermelden in het bezwaarschrift. Dat betekent dat een bezwaarmaker uit de anonimiteit treedt, zodra hij bezwaar maakt. Deze gegevens zijn onder andere van belang om te beoordelen of de indiener van het bezwaarschrift belanghebbende is, in de zin van de wet. Op grond van de wet is er alleen sprake van het mogen geheimhouden van gegevens als er gewichtige redenen zijn. De vrouw heeft niet aangegeven dat er sprake is (geweest) van dergelijke gewichtige redenen. De gemeente geeft aan dat er maar één soort bezwaarschrift is en stelt een vergunninghouder er meteen van op de hoogte als er een (pro forma) bezwaar is ingediend. Het is de houder van een vergunning niet verboden om van de vergunning gebruik te maken, ook al is of kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Een vergunninghouder heeft er belang bij om te kunnen beoordelen of het bezwaar succesvol zou kunnen zijn. Daarvoor is in de eerste plaats relevant of de indiener als belanghebbende kan worden beschouwd. Vanuit deze redenering zet de gemeente duidelijk uiteen waarom zij van een bezwaarmaker de naam- en adresgegevens doorgeeft aan de vergunninghouder. Daarbij moet worden bedacht dat een vergunninghouder in ruimtelijke zaken, zonder indicatie van het adres van de bezwaarmaker, lastig een inschatting kan maken van de belanghebbendheid. De ombudsman kan deze redenering van de gemeente volgen en acht het verstrekken van de gegevens van de vrouw aan de vergunninghouder dan ook niet onbehoorlijk.

Deel deze pagina op