Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken College

Ongewenst dichtbij 18.1.011 College

Trefwoorden: (geluids)overlast, reactietermijn

Een vrouw vertelt dat zij na 3 maanden nog geen reactie heeft ontvangen op haar brief aan het college van B&W. In deze brief maakt de vrouw melding van de overlast van een horecaterras dat grenst aan haar kleine terras. Ook vraagt ze wie de exploitatievergunning heeft verleend en of er wel een terras is toegestaan op die plek. Ze doet de suggestie om het terras te verplaatsen.
De gemeente laat in haar reactie aan de ombudsman weten dat het haar spijt dat de brief zo lang is blijven liggen. Dat had nooit mogen gebeuren. Een afdoende verklaring kan de gemeente hiervoor niet geven en daarom biedt zij haar excuses aan.
Inhoudelijk laat de gemeente weten dat zij de vergunningen waarin de terrassen expliciet zijn benoemd, niet verplicht hoeft te publiceren en dat ook niet heeft gedaan. De ombudsman kan achteraf alleen maar vaststellen dat de vrouw destijds niet wist dat er een terras kwam en dit is helaas niet meer te herstellen. Omdat de gestelde overlast al enkele jaren speelt en geluidsmetingen tot nu toe zijn uitgebleven heeft de ombudsman een gesprek met betrokken gemeentelijke medewerkers en de vrouw. Tijdens dat gesprek worden afspraken gemaakt voor nader onderzoek. Als de ombudsman 2 maanden later de resultaten daarvan ontvangt, stelt ze vast dat er een verschil lijkt te zijn in de beschrijving van de overlastproblematiek. Dat is aanleiding voor de ombudsman voor een gesprek ter plaatse met alle betrokkenen.
Tijdens dit gesprek komt de wens van de vrouw ter sprake voor een fysieke afscheiding tussen beide terrassen. Gezien de positieve insteek van alle betrokkenen verzoekt de ombudsman de gemeente om deze optie serieus te onderzoeken samen met de exploitant. Mede vanwege het feit dat de vrouw al 30 jaar op deze plek woont en het horecaterras zó dicht bij haar terras is gelegen. Daarbij speelt mee dat de vrouw uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hiermee het probleem voor haar in belangrijke mate zou worden weggenomen. Voor de door de vrouw gewenste geluidsmetingen doet de gemeente een concreet voorstel voor de periode dat het terras weer gebruikt gaat worden. Voor de vrouw is het namelijk belangrijk om te weten of de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit daadwerkelijk overschreden worden bij gebruik van het terras. Met deze afspraken rondt de ombudsman haar onderzoek af.

Loopt niet los 18.1.053

Trefwoorden: handhaving, coulance, informatieverstrekking, klachten

Een belangenvereniging legt 2 klachten over het hondenbeleid voor aan de ombudsman. De klachten gaan over de handhaving van de aanlijnplicht in de periode mei 2011 tot en met september 2013 en over de verplichte publicatie van de klachten over Boa’s vanaf 2013 tot heden. Verwijzend naar een latere rechterlijke uitspraak waarbij één strafbeschikking is vernietigd, is de vereniging nu van mening dat de gemeente in de genoemde periode ca. 950 strafbeschikkingen onrechtmatig heeft uitgedeeld. Zij vindt dat de gemeente een gebaar van coulance moet maken. Ook vindt de vereniging dat te weinig informatie wordt gepubliceerd over Boa-klachten.
De gemeente heeft de vereniging laten weten dat de destijds opgelegde strafbeschikkingen onherroepelijk zijn geworden als men daartegen niet binnen de gestelde termijnen verzet heeft aangetekend.
Omdat de ombudsman destijds een onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van klachten van de vereniging weet zij dat er in de bewuste periode veel ophef en publiciteit was over het beboeten van loslopende honden. Gelet op een eventueel principieel standpunt dat hondenbezitters op grond van het beleid niet bekeurd hadden mogen worden, had verzet daartegen voor de hand gelegen. Dat is niet gebeurd, maar wat daarvan zij, ook naar het oordeel van de ombudsman staat de rechtmatigheid van de opgelegde strafbeschikkingen vast.
Verder is het de ombudsman zonder nader onderzoek niet gebleken dat de overige ca. 950 zaken gelijk zouden zijn aan de strafbeschikking die vernietigd is. Het oordeel hierover is echter niet aan de ombudsman, maar aan de rechter. De ombudsman vindt het op grond van bovenstaande niet onbehoorlijk dat de gemeente vasthoudt aan de onherroepelijkheid van de 950 strafbeschikkingen.
Over de publicatie van klachten over Boa’s zegt de wet dat dit jaarlijks en geanonimiseerd moet gebeuren. De ombudsman constateert dat de gemeente dit ook doet. Alleen is in het jaarverslag de nadere informatie over die klachten niet duidelijk. De ombudsman roept de gemeente daarom op in het vervolg in haar jaarverslagen inzichtelijker informatie te geven over het aantal en eventueel de soort klachten die zij over Boa’s heeft ontvangen.
De gemeente laat weten deze aanbeveling over te nemen.

Wanneer en hoe wordt de parkeerdruk gemeten? 18.1.100

Trefwoorden: parkeren, reactietermijn, meting

Een man vraagt bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats aan nabij zijn woning. De gemeente bericht de man dat hij aan de medische voorwaarden voor een dergelijke parkeerplek voldoet, maar dat zijn verzoek wordt afgewezen omdat de parkeerdruk (in de straat) te laag is. De man verzoekt de gemeente de parkeerdruk opnieuw te bekijken. In de periode tussen de aanvraag door de man en de afwijzing van de gemeente waren een aantal buren van de man op vakantie. De parkeerdruk was volgens de man op dat moment niet representatief. Omdat de man geen reactie van de gemeente op zijn brief krijgt, stuurt hij een rappelbrief. Ook hierop reageert de gemeente niet. De man beklaagt zich bij de ombudsman over het feit dat hij van de gemeente geen reactie krijgt op zijn verzoek.
Als de ombudsman op onderzoek uitgaat, blijkt dat de gemeente de brieven wel heeft ontvangen en geregistreerd. Wat er daarna met de brieven is gebeurd, kan de gemeente niet meer achterhalen. Zij vindt dit erg vervelend en biedt hiervoor haar excuses aan. De gemeente laat verder weten dat de gedachte van de man dat de parkeerdrukmeting is uitgevoerd na het doen van de aanvraag onjuist is. De gemeente doet eens in de 3 jaar onderzoek naar de parkeerdruk in de stad. De parkeerdruk wordt tijdens dit onderzoek op meerdere keren en op verschillende tijdstippen (overdag, 's avonds, 's nachts, op werkdagen en in weekenden) op dezelfde locatie gemeten, door de beschikbare parkeerplaatsen op dat moment te tellen. Het verzoek van de man is afgewezen op basis van de parkeerdrukmeting uit 2015. Inmiddels is de gemeente bezig met een nieuwe parkeerdrukmeting. De ombudsman vraagt aan de gemeente óf en wanneer de man een nieuwe aanvraag kan indienen die wordt beoordeeld aan de hand van de nieuwe meting. Volgens de gemeente zullen de uitkomsten van de meting waarschijnlijk eind januari 2019 bekend zijn en kan de man dan een nieuwe aanvraag indienen. Hij mag de teamleider Parkeren bellen om te informeren of de nieuwe parkeerdrukgegevens al bekend zijn. Als de man dan een nieuwe aanvraag doet, worden hem geen leges in rekening gebracht. Dat vindt de ombudsman een mooi gebaar van de gemeente.

Deel deze pagina op