U bent hier

Onderzoeken College

Niet op lijst ingekomen stukken     19.1.052 Griffie

Trefwoorden: klachtbehandeling

Een man beklaagt zich bij de ombudsman over de afhandeling van zijn klacht betreffende het niet plaatsen van zijn e-mail op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering.

De ombudsman stelt na ontvangst van de reactie van de griffie op de klacht het volgende vast.

Volgens het reglement van orde worden bij de raad ingekomen stukken op een lijst geplaatst die wordt gevoegd bij de agenda voor de raadsvergadering die op de website van de gemeente wordt geplaatst. De e-mail van de man is niet op deze lijst geplaatst. Het is naar het oordeel van de ombudsman niet onbehoorlijk om van de beleidslijn af te wijken als daar goede redenen voor zijn. Een omstandigheid kan bijvoorbeeld zijn als het onderwerp een feitelijk meningsverschil betreft waarover al langdurig is gecorrespondeerd en van de zijde van de gemeente geen nieuwe standpunten te verwachten zijn. Ook kan de toon van brieven een reden zijn om van plaatsing af te zien, zoals brieven met discriminerende, kwetsende en/of beledigende opmerkingen.

De ombudsman stelt na lezing van de e-mail van de man onder andere vast dat deze spreekt over gedragingen die reeds in 2009/2010 hebben plaatsgevonden. Hierover heeft de man vanaf 2009 al meerdere malen met de gemeente gecorrespondeerd en die heeft haar standpunt hierover ook aan hem kenbaar gemaakt. Daar heeft de ombudsman de man reeds in 2013 op gewezen.

Gelet hierop was de beslissing van de griffie om de e-mail niet te plaatsen, niet onbehoorlijk. Daarbij was het wel zorgvuldig geweest als de griffie de man op de hoogte had gesteld van het voornemen.