Tekstgrootte
kleiner groter

Levenslang?

19.1.038 Inkomen

Trefwoorden: informatieverstrekking, kwijtschelding

Een vrouw vertelt de ombudsman dat de gemeente haar in 2015 heeft gemeld dat ze in een periode tussen 2011 en 2014 te veel uitkering heeft ontvangen en dat ze een bedrag van ruim € 58.000,- moet terugbetalen. Met het besluit is de vrouw het niet eens. Ze heeft hiertegen bezwaar gemaakt en is in beroep gegaan, maar zonder positief resultaat. Het besluit is inmiddels onherroepelijk geworden. De ombudsman legt uit dat er op dit punt voor een ombudsman geen rol is weggelegd.
De vrouw geeft echter ook aan dat het bedrag zo hoog is dat ze dat nooit zal kunnen terugbetalen. Vanaf eind 2015 wordt maandelijks een deel van haar uitkering ingehouden en ook haar vakantiegeld. Sinds begin 2018 is dat echter alleen nog haar vakantiegeld. Ze zit haar verdere leven dan ook vast aan de afbetaling van deze schuld en het ontbreken van perspectief valt haar zwaar. Ze vraagt zich af of er toch geen mogelijkheden zijn.
De ombudsman bestudeert de stukken. Volgens de geldende beleidsregels kan de vrouw 10 jaar na het ontstaan van de schuld verzoeken om kwijtschelding. Volgens de gemeente is het moment van ontstaan van de schuld de datum van het besluit, dus 2015.  
Aan het verlenen van kwijtschelding zijn voorwaarden verbonden. De vrouw moet er zelf om verzoeken en ze moet in die 10 jaar volledig voldaan hebben aan haar betalingsverplichting. Volgens het besluit van 2015 zal de sociale dienst maandelijks 5% van haar uitkering inhouden plus haar vakantiegeld. De vraag is of de vrouw volledig aan haar betalingsverplichtingen voldoet nu alleen nog haar vakantiegeld wordt ingehouden.
De sociale dienst meldt de ombudsman dat hij begin 2018 onderzoek heeft gedaan naar de beslagvrije voet in verband met de financiële situatie van de vrouw. Uit de berekening kwam naar voren dat die naar boven moest worden bijgesteld. Om deze reden houdt de sociale dienst sinds 1 februari 2018 alleen het vakantiegeld in voor de aflossing van de schuld. Met de inhouding van alleen het vakantiegeld voldoet de vrouw dus aan haar betalingsverplichtingen. Als haar omstandigheden niet wijzigen zou ze in 2025 in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Daarmee heeft ze het door haar gewenste perspectief.
De ombudsman stelt vast dat de informatie die in het besluit van 2015 over het kwijtscheldingsbeleid is opgenomen deels niet op de situatie van de vrouw van toepassing is en deels niet klopt.
Er wordt in het besluit namelijk gesproken over schulden die vóór 1 januari 2013 zijn ontstaan. Aangezien haar schuld bijna 2 jaar na deze datum is ontstaan (2015), was deze informatie voor de vrouw niet van belang. Over schulden die na 1 januari 2013 zijn ontstaan, zegt het besluit dat die altijd helemaal moeten worden afgelost. Dat klopt dus niet. Ook voor deze schulden bestaat een mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. De sociale dienst kan niet verklaren waarom in het besluit niet de juiste informatie is verstrekt. De ombudsman stelt vast dat de sociale dienst op dit punt niet correct heeft gehandeld en onnodig voor verwarring heeft gezorgd. De vrouw laat weten blij te zijn met haar nieuwe perspectief.

Deel deze pagina op

Nieuws

Opschorting betalingsplicht

11 november 2019

Een vrouw vertelt de ombudsman dat ze bewindvoerder is voor een AOW-gerechtigd echtpaar. Het echtpaar krijgt in 2018 geen kwijtschelding van de gemeentelijke -en waterschapsbelastingen, terwijl dit eerdere jaren wel het geval was.

lees verder »

Langslepend stoepparkeerprobleem

04 november 2019

Een man ervaart overlast van voor zijn woning geparkeerde auto’s. Eind 2015 - begin 2016 is de rijweg versmald en het trottoir verbreed. Tot die tijd stond er een bord ‘verboden te parkeren’.

lees verder »

Registratie overleden kind in basisregistratie

28 oktober 2019

Een vrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij het niet eens is met de wijze waarop haar overleden dochter door de gemeente in de Basisregistratie Personen is geregistreerd.

lees verder »