Tekstgrootte
kleiner groter

Incasso loopt niet naar behoren

19.7.002 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: informatievoorziening, toezegging, fout, ontvangstbevestiging, voortvarendheid

Een man heeft in maart 2018 bij het Noordelijk Belastingkantoor (NKB) bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van zijn huis. Vanwege dat bezwaar is de incasso van de ‘OZB eigenaar woning’ en de ‘watersysteemheffing gebouwd’ opgeschort. De andere belastingen (afvalstoffenheffing en ingezetenenomslag) moesten gewoon worden betaald. Omdat de man hiervoor een automatische incasso heeft afgegeven, gaat hij ervan uit dat hij netjes betaalt. In september 2018 komt hij er echter achter dat er alleen in maart een klein bedrag is afgeschreven. Hij belt hierover met het NBK. De medewerkster die hij spreekt, erkent dat er een fout is gemaakt en belooft dat de man zal worden teruggebeld over de betaling van het nog openstaande bedrag. Dit gebeurt niet. In oktober 2018 wordt er vervolgens wel 1/3 van het openstaande bedrag van de rekening van de man afgeschreven. De man concludeert hieruit dat het openstaande bedrag in de drie resterende termijnen zal worden geïnd. Hij belt hierover weer met het NBK en opnieuw wordt er beloofd dat hij wordt teruggebeld. Dit gebeurt echter niet. In december 2018 krijgt de man vervolgens bericht dat zijn bezwaar ongegrond wordt verklaard. Dit betekent dat hij het gehele bedrag toch aan het NBK moet betalen terwijl er nog maar één betalingstermijn resteert. De man moet daarnaast ook nog een bedrag aan afvalstoffenheffing en ingezetenenomslag betalen. Daar wordt door het NBK volgens de man geen rekening mee gehouden. De man vraagt een gesprek met NBK.
Tijdens dit gesprek toont de medewerker van het NBK volgens de man geen inleving en was er naar zijn idee geen oog voor zijn situatie. Voor de man is de maat vol en hij meldt zich bij de ombudsman. Uit het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat normaliter bij het indienen van een bezwaar alleen de incasso wordt opgeschort van de bedragen, waartegen bezwaar is gemaakt. In het geval van de man is in het systeem van het NBK ten onrechte het totale aan het NBK te betalen bedrag op uitstel gezet. Het NBK meldt de ombudsman dat inmiddels bezig te zijn met aanpassing van de procedure. Het verlenen van uitstel van betaling moet daardoor correct gaan verlopen. De ombudsman constateert verder dat het NBK de man pas na zes maanden een ontvangstbevestiging van zijn bezwaarschrift heeft gestuurd en dat is te laat. Het NBK heeft de man hiervoor zijn excuses aangeboden en zal in de toekomst eerder een ontvangstbevestiging sturen. Daarin zal ook staan of er wel of geen uitstel van betaling wordt verleend. Hiermee geeft het NBK naar het oordeel van de ombudsman aan te willen leren van zijn fouten. Dat is mooi. Ten aanzien van het nog door de man te betalen bedrag geeft het NBK aan dat de man dit in één keer kan voldoen of dat hij hiervoor een betalingsregeling kan treffen. Het NBK reageert tijdens het onderzoek van de ombudsman niet inhoudelijk op het door de man ervaren gebrek aan inleving. Dit vindt de ombudsman jammer.

Deel deze pagina op

Nieuws

Terugbetaling blijft uit

16 september 2019

Een vrouw krijgt te horen dat zij teveel betaalde hondenbelasting terug zal ontvangen. De uitbetaling van het bedrag blijft echter uit.

lees verder »

Opgeruimd staat netjes

16 september 2019

Een vrouw wil in haar buurt graag aan de slag om op te ruimen. Het lukt haar niet om opruimmateriaal aan te vragen bij de gemeente.

lees verder »

Levenslang?

03 september 2019

Onderzoek van de ombudsman geeft een vrouw met schulden perspectief op kwijtschelding in de toekomst.

lees verder »