U bent hier

Nachtelijke overlast door feestende buurtbewoners

Trefwoorden: overlast, verwijzing, maatwerk

Klacht
Een vrouw ervaart met regelmaat overlast vanuit het pand tegenover haar huis. In het pand wonen ongeveer 40 studenten. Deze organiseren geregeld feesten. Van buitenaf komen er veel medestudenten bij. Er is sprake van hele harde muziek en geschreeuw binnen. Maar ’s nachts ook buiten als het bezoek weer weggaat. De vrouw heeft hierover herhaaldelijk contact gehad met het Meldpunt overlast en zorg. Die verwijzen haar steeds naar de politie omdat er alleen tegen overlast kan worden opgetreden als de politie die heeft geconstateerd. Het lukt de politie echter door drukte (te weinig capaciteit en prioriteitsstelling) niet om (tijdig) op de overlastmeldingen af te gaan. De vrouw vindt de verwijzing van de gemeente naar de politie om die reden niet adequaat.

Reactie gemeente
In haar reactie aan de ombudsman laat de gemeente weten dat zij heeft geconstateerd dat er een toename is qua overlastmeldingen. Met name wanneer de overlast regelmatig ’s nachts plaatsvindt heeft dit een grote negatieve invloed op het welzijn van de omwonenden. De gemeente kan echter alleen bestuursrechtelijk ingrijpen wanneer er een objectieve waarneming van de overlast heeft plaatsgevonden door de politie of de boa’s. De druk op de politie en boa’s was als gevolg van het handhaven van de coronamaatregelen erg hoog. Het was daarom niet mogelijk om aan alle meldingen navolging te geven. De gemeente is zich echter ook bewust van het probleem en vindt de betreffende overlastsituatie van dusdanige aard dat maatwerk zal worden toegepast. De gemeente gaat met de politie en afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte in gesprek met als doel om deze overlastcasus te prioriteren. De gemeente adviseert de vrouw dan ook om toekomstige overlast bij de politie te blijven melden.
Ook is de gemeente bezig met experimenten om met extra gemeentelijke inzet te onderzoeken hoe overlast effectiever kan worden aangepakt. Het doel van deze experimenten is om ervaringen op te doen die de structurele aanpak van overlast kunnen verstevigen.

Bevindingen ombudsman
De ombudsman stelt op grond van deze reactie vast, dat overlast zeker aandacht heeft van de gemeente. Waarbij de door de vrouw ervaren overlast extra aandacht krijgt. Hoe vervelend ook dat dit nodig is.
Dat de gemeente de vrouw bij overlast ’s avonds en ’s nachts verwijst naar de politie is correct. De overlast moet namelijk objectief vastgesteld worden voordat daartegen kan worden opgetreden. Die taak is bij avond en nacht uitbesteed aan de politie. Uit de registratie van de politie, die door medewerkers van het Meldpunt Overlast is in te zien, blijkt dat er vanaf 1 januari 2020 tot 28 februari 2022 19 meldingen zijn geregistreerd over het betreffende pand door 9 melders. Uit de registratie blijkt ook dat er 2 waarschuwingen en 1 boete is uitgedeeld. Op grond hiervan stelt de ombudsman vast dat melden bij de politie zeker zinvol kan zijn, maar dat de overlast daarmee niet (direct) stopt. Dat kan ook worden veroorzaakt doordat de politie niet altijd onmiddellijk op de overlastmelding zal kunnen afgaan.