U bent hier

Andere verwachtingen

Trefwoorden: overlast, toezegging

Een echtpaar ervaart ernstige overlast van een schoolgebouw in de buurt. Ze beklagen zich bij de ombudsman over het niet nakomen van afspraken zoals die bij de komst van het schoolgebouw door de gemeente met een klankbordgroep zijn gemaakt.
Na bestudering van de stukken constateert de ombudsman dat 3 gesprekken met een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden aan de basis hebben gestaan van het Stedenbouwkundig ontwerp van 2012 voor het plangebied. Ook in het daaruit voortvloeiende bestemmingsplan wordt het overleg met de klankbordgroep genoemd. Dit bestemmingsplan is eind 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Na het doorlopen van de beroepsprocedure en de uitspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan formele rechtskracht gekregen. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan voor iedereen en dus ook voor het echtpaar en de ombudsman een gegeven is.
Het echtpaar meent dat de Raad van State heeft geoordeeld dat “De privacy van de bewoners moest worden gegarandeerd en planschade op zijn plaats was”. De ombudsman leest echter in de uitspraak van eind 2014 dat de Raad van State oordeelt dat aantasting van het woon- en leefklimaat niet zodanig is dat de raad het plan niet had kunnen vaststellen.
Op deze gronden, maar ook vanwege het lange tijdsverloop, is er voor de ombudsman geen aanknopingspunt voor nader onderzoek.
Tegen recente plannen voor een sportplein in dezelfde buurt heeft het echtpaar bezwaar gemaakt. Daarmee hebben ze de juiste weg bewandeld. Mochten ze het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaarschrift, dan staat de weg open naar de rechter. Voor de ombudsman is hier geen rol weggelegd. Wel adviseert ze het echtpaar om bij overlast melding te doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg van de gemeente.