U bent hier

Pijnlijk!

19.1.066 Stadsbeheer

Trefwoorden: begrafenisrechten, informatieverstrekking, onderhoud

Een man kiest, enkele maanden voor het overlijden van zijn vrouw, samen met haar een plek voor haar graf uit. Deze plek wordt doorgegeven aan de begraafplaats. Als hij op de dag van de begrafenis met de kist op de begraafplaats komt, ligt de aangewezen plek niet open. De man krijgt te horen dat dit niet kon vanwege de boomwortels. Zonder overleg hebben de medewerkers van de begraafplaats op een andere plek het graf voor de vrouw gedolven. Een plek heel dicht tegen het graf van een andere man. De man stelt voor een voldongen feit te zijn geplaatst en de situatie doet hem nu na bijna 3 jaar nog steeds veel verdriet. Mede door deze ervaring klaagt hij over de kosten die de gemeente hem in 2019 ineens in rekening brengt voor het onderhoud van het grafmonument. Dit is juist onderhoudsvrij. Onduidelijk is hoe het in rekening gebrachte tarief is opgebouwd en hoe vaak het onderhoud plaatsvindt. De man wendt zich met zijn vragen tot een medewerker van de begraafplaats. Die kan het niet uitleggen, ook niet nadat hij hier binnen zijn organisatie navraag naar doet. De man vraagt de gemeente vervolgens per brief om ontheffing van het onderhoud, de schoonmaak en de bijbehorende kosten. Als zijn verzoek wordt afgewezen, wil de man graag antwoord op een aantal vragen. De man ontvangt een brief waarin zijn verzoek wordt afgewezen. Deze brief geeft echter geen antwoord op de vragen. De man wendt zich daarom tot de ombudsman.

Ten aanzien van de verkeerde plek geeft de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman aan dat het delven van een graf op de uitgekozen plek niet mogelijk was vanwege wortelvorming van de naastgelegen boom. Het is in zo’n geval volgens de ombudsman van groot belang dat dit goed wordt gecommuniceerd met de nabestaanden en dat er, indien mogelijk in samenspraak, een andere gepaste plek voor het graf wordt uitgekozen. De man geeft aan dat dit niet is gebeurd. De gemeente kan niet meer achterhalen hoe de communicatie hierover destijds is verlopen. De gemeente betreurt het zeer als zij niet duidelijk is geweest in haar communicatie. De ombudsman adviseert de gemeente afspraken over de locatie van een te delven graf in de toekomst duidelijk en schriftelijk vast te leggen. Ook dient de gemeente er zorg voor te dragen dat nabestaanden tijdig geïnformeerd worden als het delven van het graf op de uitgekozen plek niet mogelijk is.

Ten aanzien van de onderhoudskosten stelt de ombudsman vast dat de gemeente de man een brief heeft gestuurd die nog niet af was. Omdat het hier, mede gezien de voorgeschiedenis, om een gevoelige kwestie gaat vindt de ombudsman dit niet zorgvuldig. De gemeente erkent in haar reactie dat de brief zo niet had moeten worden verstuurd en maakt excuses voor deze slordigheid.

De gemeente legt uit dat de kosten die de man jaarlijks moet betalen voor het onderhoud van het graf en de begraafplaats zijn vastgelegd in de Verordening begrafenisrechten 2019. De betaling van deze onderhoudskosten is verplicht. In haar reactie geeft de gemeente alsnog inzicht hoe het bij de man in rekening gebrachte bedrag is opgebouwd. Een begrafenisondernemer brengt de nabestaanden normaliter op de hoogte van de kosten die een graf op één van de Groninger begraafplaatsen met zich meebrengt. Die had de man niet. Hoe hij op de hoogte is gesteld, kan de gemeente niet meer achterhalen. De gemeente had de man naar het oordeel van de ombudsman tijdig en bij voorkeur schriftelijk moeten informeren over de onderhoudskosten.